در این مجموعه، خدمات سلولی با هدف انجام پروژه های تحقیقاتی و پیشبرد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ارائه می گردد. برخی از خدمات سلولی ارائه شده در  شرکت توسعه فناوری ویستا اکسیر عبارتند از:

کشت سلول، بررسی زنده مانی (Viability) و شمارش سلولی، تمایز سلولها، سنجش سایتوتوکسیسیته داربست ها و داروها و بررسی میزان آپوپتوز با روش فلوسایتومتری