کلاژن فراوان ترین پروتئین بدن پستانداران است و تاکنون 28 نوع کلاژن شناسایی شده‌اند که هر کدام در بافت خاصی وجود دارند و تنوع آنها به دلیل تفاوت در ماهیت پلی پپتیدهای تشکیل دهنده آنهاست. کلاژن سازگاری مناسبی را با سامانه بیولوژیکی انسان دارد و پاسخ‌های ایمنی آن بسیار مشابه با بافت میزبان است. بدین ترتیب، یشترین استفاده را بین پلیمرهای طبیعی به جهت استفاده در داربستهای پلیمری دارد.